Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie staat ingeschreven bij kamer van koophandel met nummer 76256723.

 

Artikel 2. Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

 

Artikel 3. Annulering en afmeldingen
3.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.
3.2. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
3.3. Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend.

 

Artikel 4. Betaling en vervaldatum
4.1 De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie per pin plaats te vinden.
4.2 Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Locatie

5.1. Consulten vinden plaats bij Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie te Monnikstraat 10 in Oldenzaal.

Artikel 6. Ingebrekestelling en verzuim
6.1. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.
6.2. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten.
6.3. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand etc. Daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
6.4. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie is gerechtigd om de opdrachtgever of cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te rekenen over het nog verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
7.2. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
7.3. Indien Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
7.5. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
7.6 Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie tegen alle aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 8. Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
8.2  Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie is aangesloten bij Hypnosevereniging Nederland en IHR Register en voldoet hiermee aan de gestelde eisen van de overheid. Indien u een gegronde klacht heeft met betrekking tot de afhandeling van de door u genoten sessie, dan dient u altijd eerst contact op te nemen met Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie. We nemen uw klacht altijd serieus en proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mocht u niet tevreden zijn met de geboden oplossing, dan kunt u het geschil voorleggen aan het IHR Register.
8.3. Wanneer Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Afspraak maken

Afspraken maken kan vanaf heden via het afsprakensysteem. Wilt u een afspraak maken op een dag die niet beschikbaar is? Neem dan contact op via het contactformulier.

Bel MIJ

06 – 41 72 56 83

Adres

Monnikstraat 10, 7571 CW Oldenzaal

KvK-nummer:  76256723

Openingstijden

Ik plan mijn afspraken op dinsdag tussen 9:00 en 18:00 uur. Via e-mail en telefoon ben ik de hele week bereikbaar. Een afspraak op een andere dag of tijd kan in overleg.