Privacy Verklaring

 

PRIVACY VERKLARING Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie

VERSIE: december 2019

Algemeen
Ik ben mij bewust dat mijn organisatie persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. Ik reken het tot mijn taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeer ik u hoe ik hieraan vorm en inhoud geven, hoe ik werk, welke informatie ik waarom verzamel en hoe ik hiermee uw bezoekers- en klantervaring beoog te verbeteren.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de diensten van Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie. Ik wijs u erop dat Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie niet verantwoordelijk is voor privacy beleid van andere websites en bronnen. Op basis van het privacy beleid respecteert Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie de privacy van al haar websitegebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Toestemming
Iedere cliënt is op basis van de aan ons verstrekte opdracht automatisch akkoord met/stemt in met mijn algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring. Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Gebruikmaken van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor 1 van onze diensten vraag ik u om persoonlijke informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst. Alle informatie wordt opgeslagen op de beveiligde servers van Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Type informatie en dossiers
Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie verzamelt informatie met betrekking tot het uitvoeren van een hypnose-coaching opdracht en hypnotherapie.

Hierbij worden twee informatie typen en dossiers onderscheiden, namelijk:

(1) cliënt informatie bedoeld voor het (kandidaat) cliënt dossier en

(2) proces/procedure informatie bedoeld voor het proces/procedure dossier.

Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie beheert de beide informatie typen / dossiers op beveiligde servers.

Cliënt dossier
Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie houdt van iedere cliënt een cliënt dossier.

Dit dossier bevat gegevens van de natuurlijke persoon, waaronder: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie en informatie m.b.t. uw probleem/doel. Cliënten kunnen gegevens in het cliënt dossier niet zelf beheren.

Het cliëntdossier is niet openbaar.  Indien de opdracht wordt beëindigd door de cliënt of (naam bedrijf), of beiden, wordt het cliëntdossier voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de cliënt om verwijdering verzoekt.

Proces/procedure dossier
Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie houdt van ieder(e) uitgevoerd(e) proces/procedure een proces/procedure dossier. Dit dossier bevat: Alle online/offline documenten, medisch als niet-medisch, zoals:

– start/intake- en slotdocument, overeenkomsten, verslagen, notulen, aantekeningen, notities, brieven, faxberichten, emailberichten, correspondentie, facturen, recepten, alle andere/overige documenten m.b.t. dit proces/deze procedure;

– medische informatie/historie, gegevens van de natuurlijke persoon, inbegrepen: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie.

Een proces/procedure dossier is niet openbaar.

Een proces/procedure dossier is vertrouwelijk. Het uitvoeren van audits door bevoegde autoriteiten en toezichthouders is toegestaan.

Een proces/procedure dossier wordt voor onbepaalde tijd aangehouden, ook na de beëindiging van de opdracht, ongeacht de reden van de beëindiging.

Na de beëindiging van de opdracht kan de opdrachtgever/cliënt verzoeken om het verwijderen van het proces/procedure dossier. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie kan toestemming onthouden indien hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt; in voorkomend geval is Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie gehouden verzoeker dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dient de verzoeker Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

Communicatie
Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de correspondentie. Op deze manier is mogelijk uw correspondentie procesmatig en inhoudelijk correct af te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers van Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie. Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Gebruik
Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming hebben verkregen.

Intern gebruik
De informatie wordt intern binnen Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie gebruikt. Ik ben verplicht de vertrouwelijk van uw gegevens en informatie te respecteren.

Gebruik t.b.v. audits en onderzoek

De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken uitgevoerd door bevoegde autoriteiten, toezichthouders, dan wel andere organisaties hiertoe gemachtigd. Wetenschappelijk onderzoek valt onder strekking van deze bepaling.

Verkoop aan andere partijen
Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie verkoopt informatie niet door aan andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor is verkregen van de betreffende cliënten.

Gebruik door andere partijen
De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende cliënten.

Aanpassingen
Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze website en mijn diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of onze diensten kan leiden tot aanpassing van het privacy beleid. Om deze reden adviseer ik u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten kennis te nemen van de algemene voorwaarden en privacy verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van mijn diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te gaan met mijn meest recente privacy beleid. Hiervoor maak ik nadrukkelijk een voorbehoud.

Keuzes ten aanzien van persoonlijke informatie
Ik bied mijn cliënten de mogelijkheid hun aan mij ter beschikking gestelde informatie te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

Slotbepalingen
Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is Bij MIJ – Praktijk voor Hypnotherapie bevoegd tot aanpassing. Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert onverkort geldig. Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen. In geval van meertaligheid prefereert de Nederlands taal.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig de interne procedures met betrekking tot het privacy beleid.

Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoek ik u met mij contact op te nemen.

Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website of bel via 0641725684.

Afspraak maken

Afspraken maken kan vanaf heden via het afsprakensysteem. Wilt u een afspraak maken op een dag die niet beschikbaar is? Neem dan contact op via het contactformulier.

Bel MIJ

06 – 41 72 56 83

Adres

Monnikstraat 10, 7571 CW Oldenzaal

KvK-nummer:  76256723

Openingstijden

Ik plan mijn afspraken op dinsdag tussen 9:00 en 18:00 uur. Via e-mail en telefoon ben ik de hele week bereikbaar. Een afspraak op een andere dag of tijd kan in overleg.